مدل سه بعدی از مشخصات و پارامترهای خاک یک شهر می تواند نقش مهمی را در مدیریت و برنامه ریزی مدیران آن در جانمایی محل مناسب ساختمانها و فضاها از نظر ژئوتکنیکی داشته باشد. تعیین مقاومت مجاز برای طراحی پی نیازمند انجام آزمایشهای صحرایی و آزمایشگاهی و تعیین پارامترهای ژئوتکنیکی در محل پروژه می باشد. در طی مطالعات که برروی 76 گمانه در سطح شهر ارومیه (ساختگاه زون A مشخص شده در نقشه های پیوستی) انجام داده خواهد شد باتوجه به احتمال وجود ساختار فضائی در آمار موجود ، مدل مناسب تخمین مکانی زمین آماری با استفاده از نرم افزارهای ArcGIS داده ها به فرمت نقشه در خواهد آمد. برای رسم نقشه ها از برخی روشهای مدل سازی آماری استفاده شد و پس ا ز مقایسه ی این مدل ها یک مدل که با منطقه و پراکنش داده ها بیشترین سازگاری را داشت (IDW) برای تهیه ی نقشه های پهنه بندی در اعماق معین جهت پهنه بندی از لحاظ [تغییرات سرعت موج برشیVs – مقاطع خاکهای زیر سطحی-تعیین سطح آب زیر زمینی و… ]تهیه و ارائه خواهد شد.

اکباتان گروه آموزشی اولین طرح پهنه بندی ژئوتکنیک لرزه ای ارومیه