وجود اطلاعات روشن و هدفمند در هر فعالیتی، یکی از ضروری ترین و مهمترین ارکان آن فعالیت بوده که می توان با احصاء و پردازش آن، اهداف و به بیان بهتر، افق و سند چشم انداز مربوطه را تدوین و در صورت نیاز آن را باز تعریف نمود. از آنجائی‌که زمینه خدمات رسانی در حوزه عمران بسیار متنوع و وسیع بوده و همچنین، با توجه به کثرت و گاهاً  تناقض اطلاعات  ارائه شده توسط برخی منابع در این حوزه، مولفان  را برآن داشت تا با گردآوری و آنالیز  اطلاعات (کنترل مراحل اجرای کار، ضوابط آیین نامه ای اجرا، نحوه بررسی نتایج آزمایشات ارائه شده و …) و عملکرد هر یک از دستگاههای خدمات رسان در بخش ساخت و ساز و همچنین، به منظور یکسان سازی و جلوگیری از ارائه و تفسیر های متناقض از این  اطلاعات، نسبت به تهیه این مجموعه اقدام نمایند.

همانطوری که در این مجموعه ملاحظه خواهد گردید، یکی از دغدغ ه­های مهم جامعه مهندسین در کنترل­های نظارتی و طراحی و همچنین چگونگی عقد قرارداد با بخش­های مختلف که معمولاً بنا به سلایق مختلف با رویکرهای متعدد مواجه بوده، پاسخ داده شده و می­تواند بعنوان پایه ای برای یکسان سازی این امور در صنعت ساخت و ساز مورد استفاده قرار گیرد. بدون شک این مجموعه با روند توسعه و رشد صنعت ساخت و ساز به ویژه در حوزه مصالح نوین و تکنولوژی‌های جدید نیاز به بازبینی در آینده خواهد داشت که امید است این فرصت فراهم گردد.

اکباتان گروه آموزشی اولین سیستم نظارت هوشمند طبقه بندی شده