برگزاری دوره های آموزش GPS شامل مبانی تئوری تعیین موقعیت جهانی ، آموزش عملی تعیین موقعیت مطلق و نسبی به روش های Static , Kinematics , Real Time Kinematics – RTK .این دوره به صورت جلسات گروهی و یا کلاس های اختصاصی و انفرادی برگزار میگردد و شرکت کننده ها گواهی نامه آموزش از شرکت دریافت می کنند.

اکباتان گروه آموزشی آموزش GPS زنی و تهیه مختصات UTM