فلوچارت انجام طرح های پژوهشی برون سازمانی واحد آموزشی مجموعه شرکت های اکباتان

 • دریافت نامه به همراه پروپوزال از معاونت پژوهشی دانشکده/پژوهشکده
 • تهیه نامه جهت ارسال پروپوزال به کارفرما با امضای معاونت پژوهشی و فناوری
 • در صورت تایید کارفرما، پیش نویس قرارداد، از کارفرما دریافت می شود.
 • تذکر: در صورت عدم تاییداز سوی کارفرما، نامه ای مبنی بر علل عدم پذیرش دریافت می گردد.
 • پیش نویس قرارداد به دفتر حقوقی دانشگاه ارسال می گردد.
 • در صورت تایید، قرارداد مهر و امضاء شده و به کارفرما ارسال می گردد.
 • تذکر: در صورت عدم تایید، قرارداد اصلاح می شود و به کارفرما ارسال می گردد و پس از تایید کارفرما ودریافت مجدد مهر و امضاء شده و به کارفرما ارسال می گردد.
 • دریافت قرارداد به همراه نامه ابلاغ آغاز به کارقرارداد از سوی کارفرما و تشکیل پرونده.
 • تهیه نامه درخواست پیش پرداخت قرارداد با امضای معاونت پژوهشی و فناوری و ارسال کارفرما.
 • تهیه نامه ضمانتنامه پیش پرداخت قرارداد با امضای ریاست دانشگاه و ارسال به کارفرما .
 • تهیه نامه ضمانتنامه حسن انجام تعهدات قرارداد با امضای ریاست دانشگاه وارسال به کارفرما.
 •  تهیه نامه معرفی نماینده برای دریافت چک پیش پرداخت قرارداد.
 • تهیه نامه جهت دریافت چک یا رسید واریزی از کارفرما توسط کارپرداز دانشگاه.
 •  پس از دریافت چک به حساب دانشگاه واریز می شود.
 •  ثبت رسید واریزی در اتوماسیون اداری
 •  تهیه نامه مالی و همزمان تهیه قرارداد داخلی در ارتباط با قرارداد برون سازمانی.
 •  قرارداد داخلی در سه نسخه تنظیم می شود یک نسخه به مدیریت مالی اداری دانشگاه به همراه نامه مالی ارسال می گردد، یک نسخه به مجری قرارداد ارائه و یک نسخه دیگر نیز در پرونده درج می گردد.
 • ارسال گزارشات مرحله ای قرارداد و درخواست حق الزحمه مربوطه.
 • ارسال گزارش نهایی و درخواست اعلام اختتام قرارداد.
 • درخواست از کارفرما جهت تهیه نامه خطاب به بیمه تامین اجتماعی شعبه 25.
 • انجام مراحل دریافت مفاصا حساب بیمه با تهیه نامه برای بیمه تامین اجتماعی شعبه 25 و ضمیمه کردن حکم پرسنلی مجری قرارداد
 • دریافت مفاصا حساب بیمه و تهیه نامه برای کارفرما و درخواست پرداخت کلیه مبالغ باقیمانده و حسن انجام کار قرارداد و درخواست ارائه نامه اختتام قرارداد از سوی کارفرما.
 • انجام تسویه حساب نهایی  قرارداد با دریافت اسناد هزینه شده جهت قطعی منظور شدن پرداختها.
 • دریافت یک نسخه از گزارش نهایی به همراه نسخه الکترونیک آن.
 • تهیه نامه گواهی انجام قرارداد برای استفاده مجری از امتیاز آن درخصوص ارتقاء .
اکباتان شرکت مهندسی مشاورین دانش محور مشاور فنی طرح های پژوهشی دانشگاهی و سازمانی