شرح وظایف مسئول فنی و اجرایی دهیاری

با عنایت به لزوم تجزیه و تفکیک فعالیتهای تعریف شده برای دهیاری در ماده ۱۰ اساسنامه، تشکیلات و سازمان دهیاری ها و ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۱۹۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، وظایف مسئولین فنی و اجرایی دهیاری ها به شرح ذیل می باشد :

الف- برنامه ریزی امور عمرانی و مشاوره فنی

ب- مطالعه و طراحی

ج- پیگیری، نظارت و ارائه گزارش

د- صدور پروانه ساختمانی

الف-برنامه ریزی امور عمرانی و مشاوره فنی:

۱- مشاوره فنی به دهیار در خصوص پیشنهاد کاربری اراضی در هنگام تهیه، بازنگری و اجرای طرح هادی روستا

۲- مشاوره فنی به دهیار جهت عقد قراردادهای عمرانی و برگزاری مناقصات مربوط به پروژه های عمرانی

۳- مشاوره فنی به دهیار جهت تعریف پروژه های عمرانی سطح روستا، تعیین اولویت و مکانیابی آنها

۴- مشاوره فنی و مهندسی در راستای انجام بهتر وظایف محوله به دهیار(مطابق با شرح وظایف تفصیلی دهیار) در حوزه عمرانی

۵- مشاوره فنی به دهیار در جهت بررسی و شناخت پتانسیل ها، کمبودها، نیازمندی ها و نارسایی های عمرانی، اجتماعی، بهداشتی، آموزشی و رفاهی روستا با هدف تدوین برنامه پنج ساله دهیاری

۶- مشاوره به دستگاه های ذیربط در طراحی مزارهای شهدا و نظارت بر حسن اجرای المانها

۷- شناسایی و برنامه ریزی جهت ایمنی روستا در برابر سوانح و حوادث طبیعی

لف- برنامه ریزی امور عمرانی و مشاوره فنی:

۸- برنامه ریزی و اهتمام به حفظ بناها و آثار باستانی روستا و همکاری با مراجع ذیصلاح در بازسازی

۹- برنامه ریزی و اقدام در جهت نامگذاری معابر، اماکن و تاسیسات روستا بر اساس قوانین و مقررات مربوطه

10- نظارت بر حسن اجرای طرح های عمرانی روستا در چارچوب طرح هادی مصوب روستا

۱۱- برنامه ریزی، طراحی و نظارت بر طرح های زیبا سازی محیط روستا و رعایت استانداردهای لازم

۱۲- برنامه ریزی و اجرا و رعایت دستورالعمل ها و شیوه نامه های فنی ابلاغ شده از سوی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و استانداری

۱۳- شرکت در کلیه برنامه های آموزشی تعیین شده از سوی مراجع ذیصلاح و برنامه ریزی به منظور بکارگیری آن در بهبود وضعیت امور روستا

اکباتان شرکت مهندسی مشاورین دانش محور مشاوره فنی و نظارت بر اجرای طرح هادی روستایی و شهری