نقشه برداری ازمحدوده کالبدی روستا به منظورتهیه نقشه مقدماتی برای سایرمراحل می باشد.دراین مرحله بنیادمسکن پس از عقدقرارداد با مهندس نقشه بردار،اقدام به تهیه کروکی ازتمام سطح روستا به همراه برداشت کلیه عوارض طبیعی اطراف و داخل روستا مانند:مسیل،رودخانه،تپه،دره وباغات ومزارع می نماید.

در مرحله بعدی نقشه اجرایی طبق نقشه طرح هادی تهیه میگردد و واحد نقشه برداری مجموعه شرکت های اکباتان با بروز ترین تجهیزات و مهندسین مجرب اقدام به تهیه آن میکند.

اکباتان شرکت مهندسی مشاورین دانش محور نقشه برداری و تهیه نقشه اجرایی طرح هادی روستایی