• دستگاه سه محوری استاتیکی 1 عدد
 • دستگاه برش مستقیم 1 عدد
 • دستگاه تحکیم 8 عدد
 • جک بتن شکن 3 عدد
 • دستگاه CBR یک عدد
 • دستگاه تک محوری 1 عدد
 • وسایل تراکم 4 سری
 • الک 3 سری
 • شیکر الک 2 عدد
 • دستگاه کاساگرانده 3 عدد
 • هیدرومتری 2 عدد
 • تراکم در محل 1 عدد
 • ترازو با دقت های مختلف 0.01 تا 1 گرم 3 عدد
 • آون 2 دستگاه
اکباتان گروه سنجش و آزمایش تجهیزات آزمایشگاهی