فعالیت های واحد فنی ، مهندسی به شرح زیر است :
1- اجرای بازرسی فنی و تست های غیرمخرب در پروژه های صنعتی و عمرانی
2- مشاوره ، نظارت و بازرسی پروژه های صنعتی و ساختمانی ( اسکلت فلزی ، سوله سازی و… )
3- کنترل کیفیت در شناسایی مواد مهندسی و مشاوره در انتخاب مواد مهندسی
4- مشاوره وبازرسی در اجرای انواع مخازن ( ثابت – تحت فشار – سقف شناور و… )
5- نظارت و بازرسی فرآیندهای جوشکاری ، برشکاری مطابق با کدهای بین المللی( AWS-ISOو…)
6- مشاوره ، اجرا و تهیه ی دستورالعمل های بازرسی های غیر مخرب(NDT)
7- ارائه ی خدمات مشاوره ای فنی – مهندسی به صنایع مرتبط با جوش و برشکاری
8- پیاده سازی و اجرای استانداردها ، آیین نامه ها و آزمون های ویژه به منظور بهبود روشهای اجرائی و افزایش کیفیت زمینه ی جوش ، برش و بازرسی
9- توصیه های فنی و ارائه ی پیشنهاد جهت بهبود کیفی پروژه

اکباتان گروه سنجش و آزمایش واحد فنی ، مهندسی