مطالب جدید گروه سنجش و آزمایش

نمونه برداری آزمایش بتن از طرح جمع آوری آبهای سطحی-ارومیه

مسائل وپدیده های بسیار متعددی در زمینه رفتار بتن ونیز در زمینه مهندسی سازه وجود دارد که درک وتوجیه وحل آنها مستلزم دسترسی به یک سلسله اطلاعات تئوری وتجربی مقدماتی ودرعین حال دقیق و مطمئن می باشد که این اطلاعات از طریق مطالعات رفتار بتن بدست می آید انجام آز..

ادامه مطلب

آزمایشات ژئوتکنیک مجتمع مسکونی خیابان امین-ارومیه

  مسائل وپدیده های بسیار متعددی در زمینه رفتار خاک و سنگ ونیز در زمینه مهندسی پی وجود دارد که درک وتوجیه وحل آنها مستلزم دسترسی به یک سلسله اطلاعات تئوری وتجربی مقدماتی ودرعین حال دقیق و مطمئن می باشد که این اطلاعات از طریق مطالعات ژئوتکنیک بدست می ..

ادامه مطلب

بازرسی PT جوش دانشجویان فنی حرفه ای ارومیه

بازرسی PT جوش و مونتاژ قطعات در صفحات دانشجویان فنی حرفه ای جهت شرکت در المپیاد بسیاری از ساختمان ها بازرسی جوش انجام نمی شود زیرا بعضی از مجریان ساخت اطلاعی از بازرسی جوش ندارند و بعد از اتمام عملیات ساخت زمانی که برای صدور مجوزات قانونی اقدام میکنند، متوجه ا..

ادامه مطلب

همکاران