مطالب جدید گروه مشاورین دانش محور

طرح زیبا سازی و فضاسازی و جمع آوری آبهای سطحی طی پروژه شهرداری ارومیه

طرح زیبا سازی و فضاسازی و جمع آوری آبهای سطحی به طول 5000متر در خیابان های (عمار-کهرم-گلشهر2-آب-برق-تعاونی2) که با استفاده از نرم افزار M.SProject و مدیریت زمانی دقیق بوده و کلیه اقلام پیش از پروژه برآورد و از مصرف بیهوده مصالح جلوگیری شده و جنبه کیفیت پروژه فدا..

ادامه مطلب

اجرای کانال سنگی در روستای لر…/بخش مرکزی/ارومیه

اجرای 83 متر طول کانال سنگی اجرا شده است که ضخامت دیواره ها 0.7 متر و به ارتفاع متوسط 1.7 متر می باشد پی اجرا شده از نوع لاشه چینی با ملات ماسه سیمان به عرض 4متر و ضخامت 0.7 متر می باشد ..

ادامه مطلب

اجرای طرح هادی روستای آش…/بخش مرکزی/ارومیه

پروژه کانال با جدول 30 *50.طول کلی پروژه 1000 متر بوده دارای شیب مناسب و با رعایت حریم راه اجرا گردید و دیوار سنگی به طول 450 متر و ارتفاع دو متر جهت حصار کشی گورستان اجرا گردید که با استفاده از نرم افزار M.SProject و مدیریت زمانی دقیق بوده و کلیه اقلام..

ادامه مطلب

همکاران