طرح زیبا سازی و فضاسازی و جمع آوری آبهای سطحی به طول 5000متر در خیابان های (عمار-کهرم-گلشهر2-آب-برق-تعاونی2) که با استفاده از نرم افزار M.SProject و مدیریت زمانی دقیق بوده و کلیه اقلام پیش از پروژه برآورد و از مصرف بیهوده مصالح جلوگیری شده و جنبه کیفیت پروژه فدای قسمت کمیتی آن نگردیده .

اکباتان اخبار - گروه مشاورین دانش محور طرح زیبا سازی و فضاسازی و جمع آوری آبهای سطحی طی پروژه شهرداری ارومیه