پروژه کانال با جدول 30 *50.طول کلی پروژه 1000 متر بوده دارای شیب مناسب و با رعایت حریم راه اجرا گردید و دیوار سنگی به طول 450 متر و ارتفاع دو متر جهت حصار کشی گورستان اجرا گردید که با استفاده از نرم افزار M.SProject و مدیریت زمانی دقیق بوده و کلیه اقلام پیش از پروژه برآورد و از مصرف بیهوده مصالح

جلوگیری شده و جنبه کیفیت پروژه فدای قسمت کمیتی آن نگردیده .

اکباتان اخبار - گروه مشاورین دانش محور اجرای طرح هادی روستای آش…/بخش مرکزی/ارومیه