اجرای 83 متر طول کانال سنگی اجرا شده است که ضخامت دیواره ها 0.7 متر و به ارتفاع متوسط 1.7 متر می باشد پی اجرا شده از نوع لاشه چینی با ملات ماسه سیمان به عرض 4متر و ضخامت 0.7 متر می باشد

اکباتان اخبار - گروه مشاورین دانش محور اجرای کانال سنگی در روستای لر…/بخش مرکزی/ارومیه